خطا هنگام آپلود برنامه اردوینو نانو

1 ماه قبل
37 بازدید

0

با سلام
من هنگام آپلود برنامه با خطای زیر مواجه میشم
گفتم ممکنه از تعداد خطوط یا حجم باشه .به همین خاطر یه فایل جدید ساختم بدون اضافه کردن کد ، همون چند خط رو اپلود کردم باز هم حل نشد درایور CH340 رو هم دانلود و نصب کردم باز هم حل نشد توی نت گشتم چیزی پیدا نکردم.

FQBN: arduino:avr:nano
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6

Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\builtin\\tools\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Deznava\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE\\sketch\\sketch_mar22a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/..\\..\\cores\\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_7d0f124b8323a54d9d6b9bd540f449ac\\core.a" "-LC:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE" -lm
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.eep"
"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf" "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.hex"

"C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Deznava\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B4DDCB5E78F20857198E956664F6ACAE/sketch_mar22a.ino.elf"
Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM12"
Failed uploading: uploading error: exit status 1
1 ماه قبل
ahadzadeh
1

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
0

با سلام

کاملا مشخص می باشد ارور شما در چه بخشی می باشد.

ارور اعلام کرده است نمی تواند سریال پورت را باز کند.

برای بررسی این موضوع ابتدا از دیوایس منیجر بررسی کنید که درایور شما به درستی نصب شده است و شماره پورت دستگاه شما COM12 می باشد یا خیر

مورد بعدی هم با استفاده از این برنامه بررسی کنید آیا سریال پورت مورد نظر باز می شود یا خیر؟

در صورت عدم باز شدن برنامه به این چند مورد که خدمتتان عرض میکنم باید توجه کنید.

اگر آردوینو چند بار باز کرده اید و در یکی از صفحه ها سریال مانیتور را باز کرده اید امکان داره در همان جا باز مانده باشد.

اگر از برنامه های پرینتر سه بعدی استفاده میکنید بعضی از این مدل ها در زمان باز شدن سریال ها را برای خودشان قفل میکنند.

درصورتی که همه این موارد را بررسی کردید و پیدا نشد این برنامه را نصب کنید.

و یک مانیتور برای پورت مورد نظر ایجاد کنید و زمانی که همه چیز آماده بود برد را از سیستم بکشید و دوباره وصل کنید. به شما اعلام میکند که چه برنامه ای این پورت را اشغال میکند.

1 ماه قبل
محمد دمیرچی
3610

افزودن دیدگاه


انجمن کافه‌ربات © 1400